Thông báo về kế hoạch thí nghiệm vét LAB301, LAB302, LAB410, LAB 517 KỲ 3 – NĂM HỌC 2016-2017

23, Tháng 8, 2017

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2016-2017

12, Tháng 8, 2017

Thông báo về ĐATN chuyên ngành Tự động hóa

4, Tháng 8, 2017

Kết quả phân chuyên ngành và phân lớp của sinh viên K52

19, Tháng 7, 2017

Danh sách sinh viên TTTN học kỳ 3 năm học 2016-2017

18, Tháng 7, 2017

Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Update)

6, Tháng 7, 2017

Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2016-2017

3, Tháng 7, 2017

Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Dự kiến)

16, Tháng 6, 2017

Kế hoạch phân chuyên ngành cho sinh viên K52 ngành Kỹ thuật điện - điện tử

15, Tháng 5, 2017

Kế hoạch phân chuyên ngành cho sinh viên K52 khoa Điện

13, Tháng 5, 2017

Kế hoạch TTTN học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

15, Tháng 3, 2017

Sơ đồ kế hoạch tổ chức đào tạo các chuyên ngành của khoa Điện

3, Tháng 3, 2017

Danh sách sinh viên khoa Điện đăng ký học ghép Giáo dục quốc phòng - An ninh học kỳ 2 năm học 2016-2017

27, Tháng 2, 2017

Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 1 năm học 2016-2017 (update)

8, Tháng 2, 2017

Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 1 năm học 2016-2017

16, Tháng 1, 2017
Page 5/9 <123456789>