Thông báo về những sinh viên quá hạn không liên lạc được

6, Tháng 1, 2023

Chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo năm 2022

10, Tháng 11, 2022

Khung chương trình ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo Quyết định số 1848/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/07/2022

10, Tháng 11, 2022

Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện theo Quyết định số 1848/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/07/2022

10, Tháng 11, 2022

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo Quyết định số 1848/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/07/2022

10, Tháng 11, 2022

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện theo Quyết định số 1848/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/07/2022

10, Tháng 11, 2022

Chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo năm 2019

4, Tháng 12, 2021

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa làm đồ án tốt nghiệp kỳ 2 năm hoc

2, Tháng 7, 2020

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa TTTN kỳ 2 (2019-2020)

13, Tháng 5, 2020

Danh sách sinh viên Tự động hóa làm đồ án môn học ĐTCS, ĐKLG&PLC, THHĐC

18, Tháng 3, 2020

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 16.1.2020

9, Tháng 1, 2020

Danh sách SV thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020 chuyên ngành Tự động hóa

14, Tháng 9, 2019

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2018-2019

3, Tháng 9, 2019

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020 chuyên ngành Tự động hóa

2, Tháng 9, 2019

Lịch sinh hoạt lớp tuần 1, kỳ 1 năm học 2019-2020

31, Tháng 8, 2019
Page 1/7 <1234567>