TB v/v tiếp tục đăng ký thông tin bổ sung cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình đào tạo

Thực hiện thông báo 29/TB-ĐHKTCN ngày 26/4/2016,

Theo đề nghị của Phòng Đào tạo với các đơn vị chuyên môn sau khi tổng hợp dữ liệu theo thông báo số 91/TB-ĐHKTCN ngày 8/4/2016,

Khoa Điện thông báo đến GVCN và sinh viên thuộc diện đặc biệt như sau:

1. Đối với sinh viên đã đăng ký các thông tin theo yêu cầu của nhà trường (có danh sách kèm theo) sẽ được đăng ký và học kỳ hè năm học 2015-2016. Sinh viên kiểm tra lại kết quả đăng ký học phần của mình, nếu có nguyện vọng đăng ký bổ sung học phần thì xin ý kiến tư vấn của GVCN và điền thông tin theo mẫu đơn (Mẫu 05 tại đây). Đơn nộp về Văn phòng khoa Điện (phòng 101A4) trước 15h00 ngày 20/05/2016.

2. Đối với sinh viên không đăng ký theo kế hoạch của thông báo 91/TB-ĐHKTCN ngày 8/4/2016, xin ý kiến tư vấn của GVCN để đăng ký thông tin theo mẫu đơn (Mẫu 01, 02, 03, 04 tại đây). Đơn nộp về Văn phòng khoa Điện trước 15h00 ngày 20/05/2016.

3. Thầy cô GVCN thông báo và tư vấn đăng ký môn học hè cho sinh viên thuộc diện đặc biệt thuộc lớp mình quản lý.

Ban chủ nhiệm khoa Điện yêu cầu thầy cô GVCN và sinh viên thuộc diện đặc biệt thực hiện tốt các công việc nêu trên.

 

Tổng hợp dữ liệu theo TB 91/TB-DHKTCN


Tin mới hơn

Tin cũ hơn