TB v/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

Căn cứ theo công văn số 30/ĐHKTCN-HSSV v/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016 ngày 27/04/2016;

Khoa Điện thông báo đối tượng, kế hoạch và chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên khoa Điện tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

1. Tiêu chuẩn và đối tượng

- Tiêu chuẩn: theo các tiêu chuẩn trong công văn số 30/ĐHKTCN-HSSV.

- Đối tượng: Nam sinh viên tốt nghiệp đã tốt nghiệp năm 2015, tháng 03/2016, nam sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 07/2016.

2. Chỉ tiêu

- 20 sinh viên chuyên ngành Tự động hóa XNCN  (Các lớp K47TĐH.01, K47TĐH.02, K47TĐH.03, K47TĐH.04 mỗi lớp 05 nam sinh viên và các sinh viên chuyên ngành Tự động hóa XNCN đã tốt nghiệp năm 2015, 2016).

- 05 sinh viên chuyên ngành Hệ thống điện (Lớp K47HTĐ.01 05 nam sinh viên và các sinh viên chuyên ngành Hệ thống điện đã tốt nghiệp năm 2015, 2016).

- 05 sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật điện (Lớp K47KTĐ.01 05 nam sinh viên và các sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật điện đã tốt nghiệp năm 2015, 2016).

3. Kế hoạch

- Từ ngày 28/04/2016 đến ngày 13/05/2016, nam sinh có nguyện vọng đi đào tạo sỹ quan dự bị đăng ký tại mẫu biểu online dưới thông báo này (Sinh viên cần đăng nhập email MSSV@tnut.edu.vn để xem được mẫu biểu).

- Ngày 14/05/2016, khoa Điện sẽ tuyển chọn thêm nam sinh viên dự kiến tốt nghiệp tháng 06/2016 cho đủ chỉ tiêu trên và nộp danh sách về Nhà trường.

Biểu mẫu đăng ký:

Kết quả đăng ký:


Tin mới hơn

Tin cũ hơn