Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 1 2017-2018

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành TĐH:

Thời gian: 13h30 ngày 29 tháng 1 năm 2018

Địa điểm: - Hội đồng Tự động hóa 01: A10-403

                 - Hội đồng Tự động hóa 02: A10-404

                 - Hội đồng Tự động hóa 03: A10-501

                 - Hội đồng Tự động hóa 04: A10-502

Danh sách sinh viên: Xin xem file đính kèm!

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành HTĐ:

Thời gian: 7h00 ngày 29 tháng 1 năm 2018

Địa điểm: - Hội đồng Hệ thống điện 01: A9-301

                 - Hội đồng Hệ thống điện 02: A9-302

Danh sách sinh viên: Xin liên hệ với bộ môn Hệ thống điện

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành KTĐ:

Thời gian: 7h00 ngày 29 tháng 1 năm 2018

Địa điểm: - Hội đồng Kỹ thuật điện 01: A9-303

                 - Hội đồng Kỹ thuật điện 02: A10-301

Danh sách sinh viên: Xin liên hệ với bộ môn Kỹ thuật điện

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành TBĐ:

Thời gian: 7h00 ngày 29 tháng 1 năm 2018

Địa điểm:  A8-201

Danh sách sinh viên: Xin liên hệ với bộ môn Thiết bị điện

Tin mới hơn

Tin cũ hơn