Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I (2017-2018)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I (2017-2018)

Đề nghị GVCN và các lớp sinh viên triển khai đánh giá kết quả rèn luyện rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên theo thông báo số 17/TB-ĐHKTCN, ngày 29/01/2017 của Nhà trường. Kết quả đánh giá (cả bản cứng và bản mềm) được thực hiện theo mẫu và gửi về theo địa chỉ email: mrphonghtd1246@tnut.edu.vn trước ngày 09/03/2018.

Đối với những 1 số sinh viên vi phạm hoặc chưa hoàn thành các quy định về quản lý sinh viên của Nhà trường (danh sách có trong tất cả các tab của file exel đính kèm), kính đề nghị thực hiện theo quy định:

1. Đối với những sinh viên không tham gia cuộc thi viết "Học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII tại trường ĐH KTCN" sẽ không được cộng 5 điểm (mục II.1) và 5 điểm (mục II.2a) trong phiếu chấm điểm rèn luyện và không được xét học bổng khuyên khích học kỳ I năm học 2017-2018.

2- Đối với những sinh viên chưa hoàn thành tuần sinh hoạt công dân cuối khóa (K49 khối ngành kỹ thuật, K50 khối ngành Kinh tế Công nghiệp và kỹ sư công nghệ) sẽ không được cộng 5 điểm (mục III.1) và bị trừ 10 điểm (mục III.7) trong phiếu chấm điểm rèn luyện

3- Đối với những sinh viên K53 chưa hoàn thành tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học sẽ không được cộng 5 điểm (mục III.1) và bị trừ 10 điểm (mục III.7) trong phiếu chấm điểm rèn luyện. Đồng thời đến đầu năm học 2018-2019, bắt buộc phải học bù cùng sinh viên K54, nếu không hoàn thành sẽ bị xem xét buộc thôi học (theo kết luận Hội đồng kỷ luật sinh viên họp ngày 19/12/2017)

4- Đối với những sinh viên K53 chưa hoàn thành hồ sơ khám sức khỏe sinh viên đầu khóa sẽ không được cộng 5 điểm (mục II.1) và 5 điểm (mục II.2a) trong phiếu chấm điểm rèn luyện. Nếu đến ngày 15/3/2018, SV vẫn không nộp giấy khám sức khỏe về Trung tâm tư vấn Hỗ trợ sinh viên (P104-A6) thì được xem xét là chưa hoàn thành hồ sơ nhập học và Hội đồng xem xét buộc thôi học (theo kết luận Hội đồng kỷ luật sinh viên họp ngày 19/12/2017).

5- Đối với những sinh viên chưa tham gia BHYT (hoặc chưa nộp bản photo BHYT về trạm y tế Nhà trường) sẽ không được cộng 5 điểm (mục II.1) và 5 điểm (mục II.2a), đồng thời bị trừ 20 điểm (mục II.3) trong phiếu chấm điểm rèn luyện. (DS SV chưa tham gia BHYT sẽ cập nhật và gửi các thầy cô sau)

6- Đối với những sinh viên vi phạm nội ngoại trú (đăng ký nội trú nhưng không ở, ở ngoại trú nhưng không lấy được giấy xác nhận sinh viên ngoại trú...) sẽ không được cộng 5 điểm (mục II.1) và 5 điểm (mục II.2a), đồng thời bị trừ 20 điểm (mục II.3) trong phiếu chấm điểm rèn luyện. (DS SV vi phạm các thầy cô căn cứ vào tổng hợp nộp phiếu nhận xét của Công an địa phương để thực hiện)

7- Đối với những SV vi phạm về Trật tự AT trong Nhà trường sẽ không được cộng 5 điểm (mục II.1) và 5 điểm (mục II.2a)

Nguồn: http://cthssv.tnut.edu.vn/tin-tuc/2018-02-01/thong-bao-ve-viec-danh-gia-diem-ren-luyen-cua-sinh-vien-hoc-ky-i-2017-2018-dt290.html

Tin mới hơn

Tin cũ hơn