Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 1 2017-2018 đợt 2

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành TĐH và HTĐ:

Thời gian: 13h30 ngày 19 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: - Hội đồng Tự động hóa 01: A10-403

                 - Hội đồng Tự động hóa 02: A10-404

                 - Hội đồng Tự động hóa 03: A9-104

                 - Hội đồng Tự động hóa 04: A9-302

                 - Hội đồng Tự động hóa 05: A9-303

                 - Hội đồng Hệ thống điện: A10-501

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa: Xem file đính kèm!

Danh sách sinh viên chuyên ngành Hệ thống điện: Xin liên hệ với bộ môn Hệ thống điện

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành KTĐ:

Thời gian: 13h30 ngày 18 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: - Hội đồng Kỹ thuật điện 01: A10-101

                 - Hội đồng Kỹ thuật điện 02: A10-102

                 - Hội đồng Kỹ thuật điện 03: A10-103

Danh sách sinh viên: Xin liên hệ với bộ môn Kỹ thuật điện

Tin mới hơn

Tin cũ hơn