Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thời gian: 13h30 ngày 10 tháng 12 năm 2018

Địa điểm:  - Hội đồng Tự động hóa 01: A10-102

                 - Hội đồng Tự động hóa 02: A10-103

                 - Hội đồng Tự động hóa 03:  A10-104

                 - Hội đồng Tự động hóa 04:  A10-202

                 - Hội đồng Tự động hóa 05:  A10-201

   - Hội đồng Kỹ thuật điện 01: A10-203

                 - Hội đồng Kỹ thuật điện 02: A10-301

                 - Hội đồng Kỹ thuật điện 03: A10-302

   - Hội đồng Hệ thống điện 01: A10-303

     - Hội đồng Hệ thống điện 01: A10-304

   - Hội đồng Thiết bị điện: A10-401

Danh sách sinh viên chuyên ngành Tự động hóa: Xem file đính kèm!

Danh sách sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp: Xin liên hệ với bộ môn chuyên môn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn