Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2018-2019

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2018-2019

Thời gian: Từ 7h30’ ngày 09 tháng 09 năm 2019              

Hội đồng TĐH 01: A9.301

1.      ThS. Lâm Hùng Sơn                              Chủ tịch hội đồng

2.      ThS. Trương Thị Quỳnh Như              Ủy viên

3.      ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo           Ủy viên + Thư ký

Hội đồng HTĐ 01: A9.302

1. TS. Nguyễn Hiền Trung

2. TS. Vũ Văn Thắng

3. ThS. Nguyễn Duy Trường

Chủ tịch hội đồng

Ủy viên

Ủy viên + Thư ký

Hội đồng HTĐ 02: A9.303

1. TS. Trương Tuấn Anh

2. TS. Lê Tiên Phong

3. ThS. Đoàn Kim Tuấn

Chủ tịch hội đồng

Ủy viên

Ủy viên + Thư ký

Hội đồng KTĐ 01: A9.304

1. PGS. TS. Lại Khắc Lãi

2. ThS. Dương Quốc Hưng

3. ThS. Nguyễn Văn Huỳnh

4. ThS. Ngô Thanh Hải

Chủ tịch hội đồng

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên + Thư ký

Tin mới hơn

Tin cũ hơn