Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025

Điều chỉnh và xây dựng các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn với các sản phẩm thực từ đó nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong nước và khu vực. 100% các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định của BGD&ĐT và AUN-QA.

Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế với trên 60% có trình độ tiến sĩ; Duy trì qui mô 65 cán bộ viên chức và 3000 NCS, học viên cao học và sinh viên; Xây dựng và mở 02 chuyên ngành đạo tạo trình độ đại học và 01 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ; Xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thí nghiệm, thực hành công nghệ cao.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn