BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Nhiệm kỳ 2019-2024

HỌ VÀ TÊN LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

TS. Nguyễn Thị Mai Hương
Trưởng Khoa
Email: maihuongsdh@tnut.edu.vn 

- Phụ trách chung
- Tổ chức
- Đào tạo Tiến sĩ

PGS.TS Vũ Văn Thắng
Phó trưởng khoa
Email: thangvvhtd@tnut.edu.vn

- Công tác sinh viên
- Đào tạo Thạc Sĩ
- Kiểm định CTĐT

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga
Phó trưởng khoa
Email: nguyenthithanhnga-tdh@tnut.edu.vn 

- Đào tạo Đại học
- Kiểm định CTĐT

 

TS. Đặng Ngọc Trung
Phó trưởng khoa
Email: trungcsktd@gmail.com

- Thí nghiệm thực hành
- Cơ sở vật chất
- Nghiên cứu khoa học