Quy chế đào tạo

5. Qui định chuẩn đầu ra ngoại ngữ

QĐ 337_2021

4. Qui chế thi kiểm tra 2022

Qui chế 3663_2022

3. Qui định học cùng lúc 2 chương trình

2222/QĐ-ĐHTN ngày 25/05/2023

2. Qui chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ_Qui chế 3561_2022

Áp dụng cho khóa K57 trở đi

1. Qui chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ_ Qui chế 460_2018

Áp dụng cho khóa K56 trở về trước