Đề tài khoa học và công nghệ

Danh mục đề tài NCKH năm học 2022-2023

Danh mục đề tài NCKH năm học 2022-2023

02 đề tài cấp tỉnh; 07 đề tài cấp cơ sở; 33 đề tài sinh viên NCKH

Danh mục đề tài NCKH năm học 2021-2022

Danh mục đề tài NCKH năm học 2021-2022

01 đề tài cấp bộ; 02 đề tài cấp tỉnh; 05 đề tài cấp cơ sở; 10 đề tài sinh viên NCKH

Danh mục đề tài NCKH năm học 2020-2021

Danh mục đề tài NCKH năm học 2020-2021

02 đề tài cấp nhà nước; 04 đề tài cấp cơ sở; 39 đề tài sinh viên NCKH