Trợ lý khoa

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 TS. Lê Thị Huyền Linh Trợ lý truyền thông huyenlinhktd@tnut.edu.vn 
2 TS. Lê Tiên Phong Trợ lý sinh viên mrphonghtd1246@tnut.edu.vn 
3 ThS. Đoàn Kim Tuấn Trợ lý đào tạo tuan.doankim@gmail.com 

Liên hệ: 02083847684